Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

Σπάτα            5/10/2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 32259

                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :

 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

 

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοινώνει ότι θα προβεί  σε

 Απευθείας Ανάθεση μέσω Διαπραγμάτευσης

της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

 

Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

 

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ., όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 22 του Ν. 3536/07
  3. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
  4. Την υπ’ αρ. 21089/27-6-2012 διακήρυξη Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων έτους 2012»
  5. Την υπ’ αρ. 383/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κήρυξης του διενεργηθέντος  Διαγωνισμού  ως άγονου».

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα  του Δήμου, ημέρα Παρασκευή 5-10-2012 έως και την Τετάρτη 10-10-2012 και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (Ισοκράτους & Δ.Μπέκα-19004 Σπάτα, τηλ. 210-6630241) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη κα Σωτηρίου Αναστασία), αφού πρώτα πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  49.999,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών  με κριτήριο το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%)επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά ως αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αρ. 21089/27-6-2012 διακήρυξη Δημάρχου.

              (επισυνάπτεται η  υπ’ αρ. 21089/27-6-2012 διακήρυξη Δημάρχου)                                              

                                                         

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ