ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

21/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [1]

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ [2]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ [3]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΤΑΞΗΣ Δ [4]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ [5]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ [6]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ [7]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ [8]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ [9]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ [10]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΤΑΞΗΣ Δ [11]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ [12]

 

Σύνδεσμοι
 1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/8%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201-2015%2021-04-2015.doc
 2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_101%20%CE%94%CE%95%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%93%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9C%CE%95%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5.xls
 3. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_102%20%CE%94%CE%95%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5.xls
 4. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_103%20%CE%94%CE%95%20%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%92%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%94%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%95%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%94.xls
 5. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_104%20%CE%A5%CE%95%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A5.xls
 6. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_105%20%CE%A5%CE%95%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.xls
 7. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_106%20%CE%94%CE%95%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99.xls
 8. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A_%CE%98_107%20%CE%A5%CE%95%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.xls
 9. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A_%CE%98_101%20%CE%94%CE%95%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%93%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9C%CE%95%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5.doc
 10. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A_%CE%98_102%20%CE%94%CE%95%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5.doc
 11. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A_%CE%98_103%20%CE%94%CE%95%20%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%92%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%94%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%95%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%94.doc
 12. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A_%CE%98_106%20%CE%94%CE%95%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99.doc