PHONES

KEP

Εξοικονομώ

KEP

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

KEP

Agri

Εκδηλώσεις

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
331/2014 Λήψη απόφασης περί χορήγησης Χρηματικού Βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφο 2 του άρθρου του Ν.3463/2006. 05/02/2015
330/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης άδειας λειτουργίας κυλικείου εντός του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος, επ’ ονόματι του κ. Τεντά Κωνσταντίνου του Χρήστου. 05/02/2015
329/2014 Λήψη απόφασης περί λύσης της σύμβασης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου». 05/02/2015
328/2014 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής για την εφαρμογή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Π.Δ.180/79. 05/02/2015
327/2014 Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ’αριθ.27/2009 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε.». 05/02/2015
326/2014 Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 34.788,83€ από 4η ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κλπ. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου. 05/02/2015
325/2014 Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 2.464,00€ από επιχορήγηση 4ης KAΠ για την υλοποίηση Προγράμματος εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου κατά το έτος 2014 για το 2o εξάμηνο. 05/02/2015
324/2014 Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης της ενταγμένης πράξης «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» με κωδικό MIS 483944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». 05/02/2015
323/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της εγκυκλίου Ε20/26-07-2006 και της εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τον Ν.3481/2006, άρθρο 4 παρ.1 του έργου: «Κατασκευή οδών στις 14ΠΕ του Δήμου Αρτέμιδος» αναδόχου «ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 05/02/2015
322/2014 Λήψη απόφασης περί καταβολής τόκων υπερημερίας για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗ 13Η Π.Ε.». 05/02/2015
321/2014 Λήψη απόφασης για έγκριση ονοματοθεσίας στον τομέα 7 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος. 05/02/2015
320/2014 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τα έτη 2014-2015 (άρθρο 13, παρ.3, Ν.3013/2002). 05/02/2015
319/2014 Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’αριθμ.95/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης πρόσληψης ενός (1) Δικηγόρου με έμμισθη εντολή» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 05/02/2015
318/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” οικονομικού έτους 2015 05/02/2015
317/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2015 (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ.42/2014). 05/02/2015
316/2014 Εγκριση για ανάρτηση και δημοσίευση σε εφημερίδες της Απόφασης της 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΠΟΘΑ για το 2ο θέμα με τίτλο «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤΓ1152 των ΠΕ 7-8-9 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σ΄αυτό». 05/02/2015
315/2014 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προύπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (αρ. απόφ.Ο.Ε.605/2014). 05/02/2015
314/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α) “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” & β) “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ο.Ε.576/2014). 05/02/2015
313/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 05/02/2015
312/2014 Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ’αριθ.33/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014”. 05/02/2015
311/2014 Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2014, αποτελέ-σματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.555/2014). 05/02/2015
310/2014 Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Καραγκούνη του Ευαγγέλου, της δικηγορικής εταιρίας Ι. Καραγκούνης – Σ. Αδάμ, ΑΜ ΔΣΑ 803300, για την υπόθεση άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά του, από 27-08-2014, Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο αποφασίσθηκε η Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ν. Αττικής) (ΦΕΚ 416/Δ΄/9. 05/02/2015
309/2014 Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών παραχώρησης παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς για απλή χρήση αυτών έτους 2015 (αρ.απόφ.Ο.Ε.553/2014). 05/02/2015
308/2014 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2015 (αρ.απόφ.Ο.Ε.552/2014). 05/02/2015
307/2014 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε551/2014). 05/02/2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »